Simulační trénink komunikace

SICE poskytuje vzdělávací kurzy v oblasti komunikace zdravotnického personálu s pacienty a jejich příbuznými. Role pacientů a příbuzných zastávají profesionální herci z brněnských divadel. Herci při simulacích postupují podle předem připravených polostrukturovaných scénářů, které jim
umožňují i jistou míru improvizace.
Díky okamžité zpětné vazbě, kterou účastník dostane nejen od trenérů - psychologů, ale i od dalších zúčastněných osob je tato forma výuky považována za velmi přínosnou.
Simulační trénink komunikačních dovedností umožňuje prohloubit sebereflexivní aktivitu účastníka výuky tak, aby byl schopen vědomě volit vhodnou komunikační strategii a vyvaroval se, v rámci ochrany sebe i dalších účastníků komunikace, neadekvátním reakcím.

Jak trénink probíhá

Schema komunikace

Nabízené kurzy

Komunikace s pacienty a jejich příbuznými

 • Sdělování špatných zpráv pacientům, příbuzným
  a komunikace s pozůstalými
 • Komunikace s agresivním, žoviálním či depresívním pacientem
 • Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím
 • Komunikace s dětským pacientem
 • Komunikace s pacientem s OC rysy
 • Komunikace s pacientem s histriónskými rysy
 • Specifika komunikace s pacientem se sluchovým/zrakovým handicapem
 • Komunikace s gerontologickým pacientem
 • Komunikace s pacientem s náhle změněnou aktivitou
 • Komunikace s pacientem při příjmu
 • Komunikace s pacientem ohledně indikovaného vyšetření

Edukace pacientů

 • Aplikace s.c. všeobecně
 • Prevence pádů pacienta
 • Rehabilitace po totálních endoprotézách
 • Příprava na endoskopické vyšetření
 • Péče o chronické rány
 • Výživa s ohledem na diagnostiku

Komunikace při základních úkonech ve zdravotnickém zařízení

 • Úprava lůžka
 • Převzetí věcí
 • Podávání stravy
 • Přesun pacienta na jiné oddělení, vyšetření 

Konkrétní podoba kurzů je upravena podle znalostí a zkušeností účastníků výuky.

Spolupracujeme také na realizaci projektu „Training physicians for smoking cessation counseling in Armenia and the Czech Republic: a pilot project“. Simulační trénink komunikace lékařů s pacienty, kteří se rozhodli přestat kouřit a potřebují odbornou pomoc.